Geguritan Cupak Grantang Dengan Teks - Lascarya

Post Top Ad

Thursday, November 9, 2017

Geguritan Cupak Grantang Dengan Teks


I. Kancit rawuh I gde cupak Risampune usan ngelampit I made grantang, saha ja rauh belin ipune mekadi I gde cupak. Sada gisu nyagjag i adi
Sapengrauh I gde cupak bih ha...ha... saha gageson nyagjag adinyane. Angucap ring adinye Sesampune rawuh ring I made grantang digelis mesuang munyi arepe tekening adinyane. Pangucapne makuma asih Daging pamunyin nyane I gde cupak, tuah ja makuma-kuma tresna makuma-kuma asih tekening ipun I made grantang. Made grantang adin beli Uduh... uduh.. adi Made grantang sanga bagus adin kolone tuah idewa. Depang lampit beli nikul Beli mapengidih tekening adi, depang ja lampite beli lakar nikul adi. Made grantang alon nimbal Dimarane mandek munyin belin nyane saha gelis katimbal olih adin ipun I made grantang. Rihinan sampun budal beli Yan saja buka pamunyin beline riwawu, ngiring beli budal rihinan beli bagus. Tityang mandus Sawireh dewek tityange kumel madumel buka kene, tityang lakar mabersih lakar mandus nden malu tityang beli. Beline nual ling ne getar Durung mewastu puput pamunyin dane I made grantang, saha ja katimbal olih bellin nyane nanging getar pisan daging penyawis danene. II. Pade keta rawos idewa Uduh adi made grantang yan buka kaketa buka pamunyin adine ibusan padingehang beli. Rihinan sampun kolo mulih Buka pamunyin adine cutet ne jani maluan kolo ngamulihang ne adi . Basang kolo seduk pisan Sawireh kerasayang baan kolo basang kolone suba seduk pisan ne adi Tuara sida baan nampanin. Dadi nglilit-lilit rasayang kolo, ludin kolo ngraksa sakit maag teka sing sida baan kolo nanggehang. Kema sampun adius adi Sawireh awak adine kumel madumel buka kene tepukin beli, lautang adi mejalan manjus malu. Wus angucap ya lumaku Disubane pragat mesuang munyi buka kaketa laut ipun majalan ngamulihan. Sambil natad ubunya Rikanjekan majalan ngamulihang sambilange ipun ngatehang sampinyane. Tolah-tolih ya memargi Dadi buka sing lasya I ge cupak mejalan ngamulihang, maan atungkangan makipekan teka tolah-tolih pejalanyane I gde cupak. Ring tengah enu Risampune joh mejalan I gde cupak, saget wenten ndut kacunduk ring margi. I cupak raris maguyangan Bih dewa ratu ha...ha.. yen kenken ke unduke jeg teka maglebug ngeliling teka maguyangan ipun I gde cupak . SINOM PAYANGAN I. Keta baan ngadu daya Inggih wantah sekadi asapunika antuk dane I gde cupak nyalanang daya pangwewekan nyane. Ngawe rupa apang weci Yan buat tatujon ipune tan ja wenten lian wantah pang nyak ngenah dewek ipune kalintang menyi pisan. Mangda pangus wus matekap Sesampune dewek ipune menyi dadi adung pengenah nyane sekadi anak mare teka ulihan matekap. Manyilibang idep ne lengit Sakewanten punike wantah daya sasiliban anggon ngengkebang paidepanyane ane lengit ane mayus Risampune lintang menyi Risampune dewek ipun sampun kekaput antuk ndut ane kalintang menyi pisan. Raris ditu ngundag laku Kala ditu mewali raris I gde cupak ngelanturang mejalan ngamulihang. Mapi- mapi kalesonan Rikanjekane ipun mejalan ngamulihang, wenten malih dayanyane inggian punika mabina-bina kekenyelan ipun Jlempah jlempoh ya memargi Jeg teka srayang-sruyung misi jlempah-jlempoh ipun rikala mejalan. Sampuniku, solah ipun I gde cupak Inggih wantah puput sekadi asapunika munggwing rericikan separipolah I gde cupak nyalanang dayane ane culig. II. Sampun napak diwang umah Gelisan carita ne mangkin kocapan I gde cupak sampun neked diwang umahnyane. Gelar-gelur ipun nangis Bih dewa ratu agung tanpa indik jeg teka gelar gelur, sengu-sengu ipun ngeling. Reramanya katanggama Mawesane bapan danene I gde cupak kalintang tengkejut pisan. Mireng I cupak rawuh nangis Dwaning madingehang piyanak nyane teka madulurang antuk ipun ngeling. Raris gisu menyagjagin Digelis ne mangkin reramanyane gagesonan pisan nyagjagin pianak nyane. Tur masesed ring i sunu Raris sane mangkin manyesedang mapitakon arepe tekening pianak ipune. Nguda cening nangis prapta Uduh...uduh.. cening pianak bapa sanga bagus idewa, ulihan kenken ke ento nguda idewa ngeling teka mulih. Tur monotan ragan cening Dadi buka kakene menyi misi ndut awak idewane tepukin baan bapa Kalih ipun, adin cening I made dija Buin abesik petakon bapane arepe tekening idewa, dija adin idewane Made grantang dadi sing ade tepukin bapa cening SINOM DASAR I. Sigsigan I cupak nimbal Dimarane buka kaketa pitakon bapane, raris nimbal I gde cupak sigsigan. Lacur kolo ne tan kadi Uduh.. bapa dadi kakene kaliwat lacur kolone, ada ke buka lamun jani bapa. Ngelah adi Made grantang Ada ke buka kolo ngelah nyama buka iyadi Made grantang bapa. Lengit tuara nyak ngelampit Lengit sing kodag-kodag tuara nyak I made nulungin kolo matekap. Kolo dogen matekap tuni Yan monto te linggah carike, teka kolo dogen ane matekap tunian bapa. Ngantos lesu kolo langkung Amungken ja siteng kolo ngelampit, baas pedidian nganti kaliwat kenyel kolo. Yadi Grantang ipun ngilang Adin kolone I made grantang jeg magedi tuara tepukin kolo bapa. Carat curut tanpa indik Dimarane tepukin kolo teka iyadi rerad-rerod sing karoan ade tetujon. Sareng nak luh, wangsitin kolo ipun galak Buine adin kolone rerad-rerod ngajak nak bajang-bajang, gangguang kolo ngaukin iyadi teka nelik galakina kolo bapa. SINOM SEWAGATI I. Wau mandeg ling I cupak Inggih riwawu asapunika pamunyin I gde cupak nyaduang adinyane. Bapan ipun jeg berangti Bih dewa ratu jeg premangkin bapanyane kalintang kebrahmantian. Raris ngajum I gde cupak Tumuli ngeraris ngajum –ajum, ngalus-alusin pianak ipune I gde cupak. Pengajume alus manis Daging pengajum bapan ipun plapan pisan alus ngemanisin. ........................................... Kema cening mandus dumun Ane jani lautang idewa kayeh, mabersih malu idewa apange melah. Wusan jua maselselan Suwud monto idewa mekamben disunduk, nyelselin adin idewane. Bapa nyantos I Made prapti Sakewala ane jani bapa lakar ngantiang buat sapetekan adin ceninge. Pade rawuh, I Made praya tig-tig bapa Yan pradene I Made Grantang suba neked jumah, kala ditu I madelakar tigtig lakar cakcak baan bapa. II. lila hidep I Gde Cupak Dimara buka kaketa pamunyin bapan danene premangkin kendel I cupak Mireng atur wana brangti Sawireh suba madingehang munyin bapane kalintang pedih pisan. Sadurunge I Made prapte Inggih sadurunge I made grantang rawuh saking carik nyane. I Cupak raris ya melali Mekadi I gde cupak raris ipun mejalan luas melali. Ngaba ayam bulu buik Rikanjekan mejalan melali sambilang nyangkil siap kurungan mabulu buik. Kabongbong ring kantin ipun Mangda wenten anggen mabongbong sareng timpal-timpal nyane. Saksat anggon pasiliban Nanging punika anggon pasiliban ngengkebang dayan ipune. Pang tan ngenah idepne culig Mangda nenten ketara, tan ketangehang dayan ipune sane kalintang weci. Sampuniku, I Cupak baan ngeka daya Wantah puput sekadi asapunika antuk ipun I cupak nyalanang buat dayanyane. PUPUH GINADA BAGUSMARA I. Made Grantang ne kocapang Ne mangkin pacang caritayang tityang mekadi ipun I Made Grantang Ngemantukang saking carik Rikalaning I Made Grantang ngamulihang saking carik nyane. Pemargine alon pisan Sawireh kenyel ipun kalintang ulihan matekap, alon pisan pejalan I made grantang maring margi rikalaning ngamulihan. Wong dahane liu nyapa Sedawan ipun mejalan, akeh pisan pare timpal-timpal nyane sane nyapa nyembrama maring margi. Maring margi, Made Grantang kenyung nual. Asing-asing sane nyundukang ring margine, I Made Grantang wantah makenyeman anggon ipun pinaka nyaurin. II. Sampun rauh maring umah Inggih risampune rauh I Made Grantang irika ring diwangan umah danene. Bapanyane menyagjagin Gegancangan pisan bapan ipune menyagjagin I Made Grantang. Jeg sehasa nyambak pianak Tanpa takon malih jeg sehasa nyambak bok I Made Grantang. Tur manigtig miwah nanjung Semalihnyane kaoros katigtig tur ketanjungin pianak nyanene. I Made Grantang ya kebatbat Madulurang antuk ipun mesuang munyi pati kacuh matbat I Made Grantang Mintar cai, nirdon bapa nerehang iba Ih.. ne ke iba Made Grantang magedi iba uli dini apang enggal, rumasa pocol bapa ngadakan pianak buka goban caine Made Grantang. PUPUH GINADA BASUR I. Noro midep pesan bapa Tusing pesan cai mapidingehang sapeluir pamunyin bapane uli pidan teken cai. Solah cai asapuniki Dong sing medaya baan bapa teka buka kekene abet bikas caine. Rupan iba dogen melah Yan amone bagus goban caine, dong tuah goban caine dogen ane melah. Idep solah cai ne letuh Sakewale sing pesan adung bagus goban caine, teken solah caine ane berek. Nguluk-nguluk i rerama Yan cai nguluk-nguluk anak lianan, nu masih bapa maklum. Sakewala nanang cai ne pedidi sing buungan masih belog-belog cai. Mobab tuwi, ngado-ngadoang payuk jakan. Mirib suba mendarah daging, suba mapunya bog-bog didewek cai ne. Nyak saja buka sesonggane cai madan ngado-ngadoang payuk jakan cai. II. Dijo molih ajaran keta Nah tegarang pesautin petakon bapane jani, dong ulihan dija cai maan peplajahan ane kekene ? nyen cai ngurukang ? Mula ne keta tulad cai Tegeh-tegeh cai sekolahang bapa ngemasin ngadiang carik bapa apang cai dueg, dong ne keduegang caine? Merasa rugi bapa nyekolahang cai. Nirdon pisan tuyuh bapa Tanpa guna tuyuh bapane ngae cai, nganti makocok entod bapane tawang cai ? yan tau kekene bikas cai adenan sube pidan matiang bapa polon caine. Ngemit cai uling malu Yan amonto baan bapa meting-meting cai uling pidan, ulian cai nu dibasang nganti lekad. Meh kudang sampi kaden peres bapa nyonyone ngalihang cai susu tambahan, keta baan bapa miara cai. Suban jani mase wirat Oh... apa jani suba teruna gede bikulan caine bani cai tekening bapa ? Idep cai, saksat kadi asu singal Yan kekene te solah cai ne, nyak cai cara cicing singal. Sayangan bapa singal bapa kema mai saget muan bapa silapan cai, ne ba madan dikasih hati mintak jantung cai tawang iba.

No comments:

Post a Comment

Terima Kasih Tuhan...
Selalu Bersyukur dalam semua keadaan
Lascarya

Post Top Ad